برجسته

بسیار زیبا و خوشمزه است. و موثر که آیا? ما رفت و در تمام جهات به جز یکی.

من هرگز خریداری ویتامین برای یک کودک. من باور نمی کنم در خود قدرت معجزه آسا, اما من امیدوارم که حداقل حداقل سفت کننده اثر است. در این سال ما را تغییر داده اند ما متخصص اطفال. پس از فرزند اول بیماری او پرسید: اگر ما مصرف ویتامین ها در این فصل ؟ من پاسخ داد که من نمی نوشند. و دکتر بودند و همه در شوک است. ما به سرعت توصیه به خرید یک ویتامین پیچیده است. در داروخانه من انتخاب بسیار به کرات ویتامین د...